Διαχείριση Ποιότητας

H All Experts δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο της ποιότητας, εφαρμόζοντας διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Austria για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001:2015, για το Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 45001:2018, για το Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση Διαφθοράς που εφαρμόζει κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 37001:2016 και για τις εργασίες σύμφωνα με ΕΚ 2015/2067 σε εξοπλισμό κλιματισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια.

 

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου βασίζεται στην αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες) και στη δέσμευσή μας για:

  • Συστηματική διερεύνηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών μας και ανάλογη προσαρμογή του έργου βάσει των νέων προδιαγραφών.
  • Προσεκτική επιλογή και αξιολόγηση όλων των προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων μας.
  • Συνεχή αναβάθμιση και σωστή συντήρηση του εξοπλισμού μας καθώς επίσης και συνεχή αναπροσαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες και προδιαγραφές.
  • Επιλογή και εκπαίδευση ικανού προσωπικού όπως επίσης και δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αναπτύσσει δεξιότητες και πρωτοβουλίες.
  • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.