Μοντέλο Λειτουργίας/Οργάνωση Εταιρείας

Το σύστημα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων της All Experts Facilities Services λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές και φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Το σύστημα αυτό προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου, όπως αυτές προκύπτουν έπειτα από στενή συνεργασία με τον πελάτη, και αφού προηγηθεί ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων στόχων.

To βασικό μοντέλο λειτουργίας παρουσιάζεται παρακάτω:

.
.